© Andrzej Kempczyński 2014

Kim są baptyści?

Baptyści są chrześcijanami należącymi do rodziny Kościołów protestanckich, wśród których stanowią najliczniejszą grupę. Biorąc pod uwagę wszystkie Kościoły chrześcijańskie to pod względem liczebności baptyści są na czwartym miejscu z około 100 milionami wiernych*.  


Baptyzm ma swoje korzenie w Reformacji, która miała miejsce w XVI wieku. Liczne nadużycia oraz różne negatywne zjawiska w Kościele Katolickim, takie jak między innymi niemoralność papieży, zepsucie kleru oraz odejście od Słowa Bożego, zrodziły dążenia do naprawy Kościoła. Ta naprawa miała się dokonać poprzez powrót do nauki Pisma Świętego. W wyniku przemian wyłoniły się Kościoły protestanckie: luterański, anglikański oraz prezbiteriański (kalwiński).


Pierwszy zbór baptystyczny powstał na początku XVII w., więc baptyzm jest stosunkowo młodym ruchem. Pierwszy zbór baptystyczny na ziemiach polskich powstał w 1858 r

w Adamowie koło Pułtuska.


*http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations_by_number_of_members, 22/08/2014


Kim są baptyści

Co wyróżnia

baptystów

Co podkreślają

baptyści

W co wierzymy

Więcej informacji o chrześcijanach ewangelicznych (ewangelikalnych) znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelikalizm

Więcej ogólnych informacji o baptystach znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Baptyzm

Więcej informacji o baptystach reformowanych znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reformowani_baptyści


Przymierze

Zasady funkcjonowania zboru